Jak připravit marketingovou komunikační kampaň?

Marketingová komunikační kampaň může mít velký vliv na vaše další působení na trhu. Proto je potřeba věnovat její přípravě dostatečné množství času. Jaké jsou nezbytné kroky, kterými byste měli projít během přípravy kampaně?
kancelářský stůl
1) Situační analýza –proces, který podnikateli pomůže posoudit pozici firmy, ve které se nachází, podívat se na její silné a slabé stránky, porovnat podnik s jeho konkurenty a identifikovat možné příležitosti a hrozby. Analýza by měla sledovat dosavadní vývoj, současný stav a odhad možného budoucího vývoje.
2) Stanovení cílů a cílových skupin marketingové komunikace – obecně by měly být všechny cíle SMART (specifické, měřitelné, akceptovatelné, realizovatelné a termínované). Cíle musejí být formulovány v souvislosti s marketingovými ekonomickými (např. zvýšení obratu, zvýšení zisku, zvýšení tržního podílu aj.) a mimoekonomickými (ovlivnění image značky, zvýšení stupně známosti značky, upevnění nákupních úmyslů aj.) cíli firmy.
3) Stanovení rozpočtu (nebo-li budgeting)– mezi základní přístupy k tvorbě komunikačního rozpočtu patří –
·         metoda zůstatkového rozpočtu,
·         metoda procentuálního podílu z obratu,
·         metoda konkurenční parity,
·         metoda orientovaná na cíle.
4) Strategie marketingového komunikačního mixu
·         Strategie tlaku
·         Strategie tahu
5) Koordinace a integrace marketingové komunikace –zde jsou identifikovány všechny činnosti, které je třeba vykonat, jejich uvedení do souladu a stanovení, kdo bude úkol provádět (vlastní marketingové oddělení nebo komunikační agentura), včetně stanovení časového harmonogramu.
cíl podnikatele
6) Implementace marketingové komunikace – uvedení plánovaných aktivit v rámci marketingové komunikace do reality. Prodejní tým má snadnější práci, pokud jsou produkt či firma dobře známy díky sponzorství nebo reklamě. Komunikace na místě prodeje bude účinnější, bude-li konzistentní s reklamou. Přímá rozesílka bude účinnější, bude-li připravena a realizována spolu s reklamní kampaní zaměřenou na povědomí zákazníka a kampaní podporující prodej. Návštěvnost webových stránek se zvýší, budou-li inzerovány v reklamě.
7) Kontrola výsledků účinnosti marketingové komunikace vzhledem ke stanoveným cílům a cílovým skupinám